Hệ thống lọc nước nhiễm mặn công suất 200-250 lít/giờ

Công suất: 200-250 lít/giờ
Nước sau lọc: đạt QCVN 06-1:2010/BYT
Chi phí đầu tư: 400-500tr (chi phí tham khảo)
Chat ngay