Cát Mangan GREENSAND Plus – Brazil

Tỷ trọng 1.400kg/m3
Khoảng PH 6,2 – 8,5
pH nước đầu vào ≥ 7,0
Chat ngay