Than hoạt tính gáo dừa

Độ pH dung dịch 10 %
Lượng mất khi sấy ở 120 độ C trong 4 giờ: 15,2 %(m/m)
Hàm lượng tro ở 650 độ C: 3,61 %(m/m)
Độ cứng: 97,6 %
Số hấp thụ i-ốt (*): nhỏ hơn 200 mgI2/g
Chat ngay