Than hoạt tính WP-A1 – Wepar

pH dung dịch 10%
Hàm lượng mất khi sấy ở 120oC trong 4 giờ 4,35% (m/m)
Hàm lượng tro ở 650oC 2,71% (m/m)
Độ cứng 99,7%
Chỉ số hấp phụ i-ốt (*): 1102 mgI2/g
Chat ngay