Than hoạt tính lọc nước WP-A2

pH dung dịch 10%
Hàm lượng mất khi sấy ở 120oC trong 4 giờ: 1,99% (m/m)
Hàm lượng tro ở 650oC: 11,7% (m/m)
Độ cứng 99,8%
Chỉ số hấp phụ i-ốt (*): 587 mgI2/g
Chat ngay